Jasa mu pasti sentiasa dihargai “Pengasas ‘Tabung Haji’ Prof Ungku Aziz pulang ke rahmatullah”

Pengasas Tabung Haji, Pr0f Ungku Aziz pulang ke rahmatullah

Pr0fesor Dir4ja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid meningg4l dunia akibat sakiit tua di H0spital Prince Court di ibu negara pada pukul 4.30 petang ini, lap0r Astro Awani.

Allahy4rham merupakan t0koh pentiing di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabung Hajii dan Angk4tan K0perasi Keb4ngsaan Malaysia Berhad (Angk4sa).

Ungku Abdul Aziz yang dilahiirkan di L0ndon, United Kingd0m pada 28 Januari 1922 merupakan se0rang t0koh yang paliing diseg4ni terutamanya dalam biidang pendiidikan.

Selain itu, beliau juga adalah se0rang ahli ek0nomi yang banyak menyumbang idea kepada ag4ma, b4ngsa dan neg4ra. Beliau pernah memenangi Hadiiah Bud4ya Asia Fukuoka IV pada tahun 1993.

Beliau yang dianuger4hkan gelaran “Pr0fesor Dir4ja Ek0nomi” (Pembangunan Luar Bandar) pada 17 Jun 1978.

Pada 21 Julai 2002 beliau dianuger4hkan T0koh K0perasi Neg4ra sempena Hari K0perasi Neg4ra.

Allahy4rham merupakan bapa kepada bek4s gabenor Bank Negara, Zeti Akhtar.

Dari hanya satu ‘paperw0rk’ Ungku Aziz cipta Tabung Haji

Kalau kita lalu di Jalan Tun Razak yang siibuk dengan kender4an yang lalu lal4ng di ibu neg4ra, kita dah boleh lihat bangun4n T4bung Hajii yang terserg4m indah itu.

N4mun yang paling pentiing, bukan sek4dar bangun4n, tapi jas4nya dalam mel4hirkan jut4an jem4ah negara menunaikan ibad4h hajii, yang satu ketika dulu se0lah-0lah satu miisi yang sangat suk4r untuk orang Islam di neg4ra ini untuk berbuat demiikian.

N4mun tak ramai yang tahu siapa yang mencetus atau meng4sas ideaa yang cukup ‘brilliant‘ ini sehingga k0nsep T4bung Hajii sekarang diguna pakai oleh banyak neg4ra Islam di seluruh dunia.

Jawapannya tak lain tak bukan, ia lahiir dari idea seorang anak J0hor yang mempunyai Phd dalam biidang ek0nomi dari Uniiversiti Waseda, Jepun – PR0FESOR DIR4JA UNGKU AZIZ UNGKU ABDUL HAMID atau nama mesranya Pak Ungku

Pada tahun 1959, ketika usianya baru 37 tahun, Ungku Aziz telah mengemukakan kert4s kerja bert4juk ”Ranc4ngan Memb4iki Kead4an Ek0nomi B4kal-b4kal Hajii” kepada keraj4an dan seejak itu ideaa beliau telah dik4ji dan diperkemb4ngkan sehiingga apa yang kita lihat sek4rang ini.

Daripada ‘ZER0’, T4bung Hajii (TH) sekarang adalah Pengvrus Danaa Islam terbes4r neg4ra dengan danaa melebiihi RM55 bili0n!

TH juga telah menceburi biidang pel4buran di beberapa sekt0r seperti perladangan, pembangunan hart4nah dan pembiinaan, kew4ngan Islam, tekn0logi maklum4t, miinyak dan ga’s, perkhidm4tan pelanc0ngan dan makanan h4lal dengan keuntvngan bersiih melebiihi RM3 bili0n setiap tahun. Pendep0sit mereka juga dah cec4h 8 jutaa orang.

Memetiik kata-katanya sew4ktu diwawancara Utus4n Malaysia tidak lama dulu mengenai bagaimana terceetusnya ideaa beliau untuk mewvjudkan T4bung Haji.

“Saya lihat orang k4mpung akan menjual k4mbing, kerbau atau t4nah mereka untuk menun4ikan hajii. Sekembalinya mereka dari sana, mereka ti4da tern4kan dan sumber rezeki lagi.

.

“Sebab itu, saya cetuskan ideaa penubuhan Lemb4ga Urus4n dan T4bung Haji (LUTH). LUTH sebenarnya memb4ntu ek0nomi orang Melayu untuk j4ngka masa yang panj4ng” – Ungku Aziz

Untuk rek0d, Pak Ungku gemar membaca dan telah membaca lebih 70,000 buah buku sejak 70 tahun lalu. Beliau sendiri memiliki lebih 7,000 buku di beberapa temp4t iaitu di rumah dan pejab4tnya.

Kamus saja ada 20 kamus yang masih dip4kai di biliknya. Beliau telah menuliis lebih 1,000 kertas kerja mengenai pelb4gai biidang yang telah diterbiitkan.

Sumber Dan Rujukan

Wow Berita

Leave a Comment