Ramai yang simpati, Maafkan saya “Nenek terpaksa curi,kerna anaknya sangat lampar dan cucu yang sakit di rumah”

Nenek D1tangkap Kerana Mencur1 Ubi Untuk Anak Dan Cucu Yang Sak1t Di Rumah. “Saya mencur1 kerana ingin member1 kepada anak saya yang sangat 1apar dan cucu yang sak1t d1rumah”

“Saya mencur1 kerana 1ngin member1 kepada anak saya yang sangat 1apar & cucu yang sak1t dirvmah”. Dengan kata mudah, mencvri kerana terpaksa. Ketua Hakim Apandi kusyuk menatap1 wajah nenek seo1ah-memik1rkan sesuatu.

Manaka1a, p1hak pendkwa raya menegaskan hukvman yang berat harus d1kenakan, atas a1asan 1ngin member1 pengajaran kepada masyarakat supaya t1dak mengu1angi perbuatan wan1ta yang 1anjut us1a itu.

Hakim Apandi menar1k nafas la1u menyatakan “maaf nenek saya t1dak bo1eh membuat pengacua1ian terhadap undang-undang, maka nenek harus d1hukum tanpa komprom1”. Nenek tunduk pasrah, tanpa d1sedari a1r mata men1tis dice1ah kedutan rautnya.

La1u Hakim Marzuk1 bersuara. “dengan 1ni mahkamah menjatvhkan huk0man denda sebanyak RM1000 atau penj4ra setahun”. Nenek tersebut seperti 1angsung t1dak mem1kirkan tentang wang, kerana mustahi1 bag1nya mendapatkan wang yang t1dak pernah d1pegang seumur h1dupnya.

Bag1nya tempat tingga1 se1epas 1ni ada1ah “tirai b3si”. Wa1au t1ada kere1aan, d1a terpksa mener1manya. Mungk1n sisa hidup untuk bersama dan menjaga anak dan cucu yang s4kit sudah menemu1 noktah.

Bag1 nenek tersebut wa1au terpksa menempuh kesuk4ran h1dup namun d1a tetap gemb1ra dengan adanya anak dan cucu. Beg1tu tingg1 ni1ai seorang anak dan cucu d1sisi nenek 1ni. Raut wajah sepert1 ingin mer4ung kes3dihan kerana hi1angnya semangat peneman h1dup.

Tiba2 Hakim Apand1 membuka top1 dan memasukkan sejum1ah wang ke da1am top1 tersebut dan berkata,

“Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebaga1 hakim juga menj4tuhkan hukvman kepada ah1i mahkamah m1nimum RM100 seorang atas kerana memb1arkan nenek, anak dan cucunya ke1aparan”.

Tuku1 kehak1man d1ketuk sebaga1 tanda tamatnya perb1caraan. Hakim Apandi mem1nta duit berkenaan dikumpu1 da1am topi yang sudah ber1si wangnya tad1. Seluruh ind1vidu yang ada di mahkamah akur 1antas member1kan wang yang dim1nta o1eh Hakim Apandi tad1, tanpa pengecua1ian.

Sega1a berja1an sepert1 kehendaknya. Hasi1 dari kesemua kut1pan sebanyak RM3,500 d1serahkan kepada nenek tersebut. La1u Hakim Apandi meningga1kan mahkamah dengan tenang sambi1 menguk1r sejuta senyuman. Nenek di1ihat menadah tangan la1u berdoa

“ya Allah.. mas1h ada 1nsan yang bernama manus1a d1muka bumi mu ini. Moga kau rahmati1ah h1dupnya dan peng1kutnya”.

Se1uruh penghuni mahkamah memerhati nenek yang berpe1ukan bersama anak dan cucu dengan titisan air mata…

“Apabi1a KEMANUSIAAN menjad1 budaya, maka KEHARMONIAN akan d1rasa”. Apabi1a KEADILAN ditegakkan, maka m4tilah segala KEZALIMAN”.

Moga k1sah ini menjadi 1ktibar kepada kita supaya menjad1 manusia yang merasa, bukan sebaga1 manusia yang membin4sa.

Sumber Dan Rujukan :Viral Media,Real Merah Via Hanis Harun

Leave a Comment